Ledare

En modell att lära av

Rubriker om stängda vårdplatser, inställda operationer och hotad patientsäkerhet har blivit vardagsmat. Det är hög tid för ansvariga för vården och omsorgen att inse att det är en allvarlig situation och göra någonting åt saken. Det behövs en organisation som skapar förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling.

Om vården och omsorgen ska lyckas rekrytera och behålla sjuksköterskor behöver chefer på alla nivåer engagera sig i att utveckla omvårdnadens kvalitet. En hög omvårdnadskompetens är nödvändig på sjukhusens alla beslutsnivåer, i öppenvården och på särskilda boenden. Det är ett problem att det idag saknas hög omvårdnadskompetens i de flesta av vårdens och omsorgens högsta ledningar. Därför behövs en chefsjuksköterska i högsta ledningen med tydliga mål för hur hög omvårdnadskvalitet ska uppnås.

För att stödja sjuksköterskornas patientnära arbete behöver sjuksköterskorna involveras i teamet och i hela organisationen. Det behövs även en organisationsstruktur som uppmuntrar och tar tillvara sjuksköterskors insatser och som skapar ett engagemang för organisationens utveckling. Ett interprofessionellt teamarbete med ömsesidig respekt för varandras kompetens är avgörande för att uppnå hög kvalitet i vården.

Sjuksköterskor kan genom teamarbete och ett partnerskap med patienter och närstående förbättra patientens vård och resultat.

Chefers förmåga att skapa en vårdkultur som betonar vikten av att en kunskapsbaserad vård är betydelsefull. För att implementera kunskapsbaserad vård krävs ledare som har kunskap om hur man söker och värderar evidens samt strategier för hur den kan införas. En kultur där omvårdnadsforskning har högt värde och där användande av forskningsresultat värdesätts och främjar implementering av ny kunskap.

Sjuksköterskor behöver fortbildning i evidensbaserad vård och implementering samt ges möjligheter att diskutera vilka omvårdsåtgärder som ger bäst resultat. Därför är det viktigt att sjuksköterskor som är ledare och chefer i vården skapar en kultur där idéer, utbildningar och konferenser som stödjer denna strävan är högt värderad.

En modell för förändring att lära av är Magnet hospital-certifierade sjukhus i USA. Dessa sjukhus lyckas både med att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Magnetmodellen väcker ett allt större intresse världen över, inte minst för att den ger många svar på hur man kan skapa en god och säker omvårdnad samtidigt som sjuksköterskor får rimliga och utvecklande arbetsvillkor.

Det krävs nytänkande för att hitta lösningar på problemen och Magnetmodellen är väl värd att pröva. Modellen kan leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer som satsar på kompetensutveckling, bättre och säkrare omvårdnad, nöjdare patienter och en bättre ekonomi. Sjuksköterskorna med inflytande och stöd i sitt omvårdnadsarbete upplever arbetsglädje och en yrkesstolthet.

Fotnot:

Läs mer i Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen, Svensk sjuksköterskeförening (2015)

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar