Omvårdnadsmagasinet nr 1 / 2016

LEDARE

En modell att lära av

Det krävs nytänkande för att hitta lösningar på problemen och Magnetmodellen är väl värd att pröva. Modellen kan leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer som satsar på kompetensutveckling, bättre och säkrare omvårdnad, nöjdare patienter och en bättre ekonomi. Sjuksköterskorna med inflytande och stöd i sitt omvårdnadsarbete upplever arbetsglädje och en yrkesstolthet.

Klicka här för att läsa ledare nr 1 /2016

FORSKNING

Trygghet viktigt när man sticker små barn

Sjuksköterskor vet idag hur de ska bemöta små barns rädsla i samband med stick, men kunskapen används inte alltid. Det händer att barn blir fasthållna under nålproceduren. Katarina Karlsson studerar i sin avhandling hur nålproceduren upplevs av små barn, deras föräldrar och sjuksköterskor. Mycket kan bli bättre, konstaterar hon. Framför allt är det viktigt med trygghet och att vara lyhörd för varje barns behov.

Motiverande samtal används inte alltid rätt

Motiverande samtal (MI) som metod att påverka en patient att ändra sin livsstil används inom många landsting. Distriktssköterskan och forskaren Ann-Sofi Östlund har i sin avhandling, Motivational Interviewing in Primary Care – Nurses´ experiences and actual use of the method, undersökt sjuksköterskors erfarenheter av metoden, – De flesta sjuksköterskor och distriktssköterskor jag mötte i mitt avhandlingsarbete var positiva till MI. Samtidigt visade det sig att ingen använde metoden rätt.

Sjukvårdsteam förbättrar vården med stöd av kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister är en outnyttjad resurs när det gäller att följa upp kliniska resultat. De kan också vara ett användbart verktyg för team som vill förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården och ett stöd i ett systematiskt förbättringsarbete. På så sätt bidrar de till att förvandla ny kunskap till klinisk vardagsverklighet. Det visar Anette Peterson i den avhandling hon lagt fram vid Jönköping University.

Koll på blodtrycket med mobilen

Personer som själva kan kontrollera sitt blodtryck och relatera det till sina aktiviteter och hur de mår kan lättare sänka sitt blodtryck. Det konstaterar Ulrika Bengtsson som disputerat på ett lättanvänt system för egenrapportering via mobilen. Ett system som blir nödvändigt i framtiden menar hon.

Existentiella behov i ambulansen

Ambulanssjukvård är ett komplext fenomen som innebär så mycket mer än bara det medicinska omhändertagandet. Det är viktigt att kunna se och förstå patientens situation ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att ta hänsyn till och vårda både fysiska, sociala och existentiella behov. Det pekar Mats Holmberg på i sin avhandling.

PORTRÄTT

”Ta vara på flyktingars kompetens”

Se människors behov och ta vara på deras kompetens. Fatumo Osmans lösning på hur hälso- och sjukvården ska nå ut till utlandsfödda är högst aktuell med så många människor på flykt. Som doktorand och universitetsadjunkt i omvårdnad vid Högskolan Dalarna brinner hon för att undervisa och en viktig del i hennes engagemang handlar om kvinnors och barns hälsa. Det syns tydligt i forskningsprojektet om riktat föräldrastöd till somaliska föräldrar.

REPORTAGE

Omvårdnadsronder för säker vård

Omvårdnaden behöver komma närmare patienterna för att vården ska vara säker. Och det behöver göras på ett strukturerat sätt. Det konstaterar Susanne Gustavsson, chefssjuksköterska på Skaraborgs sjukhus, och många med henne. Ett sätt som allt fler nu prövar är regelbundna och täta omvårdnadsronder och de första erfarenheterna är tydliga: färre fall, färre trycksår och tryggare patienter.

Smarta glasögon till IVA

Intensivvårdsavdelningen på Blekingesjukhuset är med och utvecklar smarta glasögon för vårdpersonalen. I synfältet får de snabbt information om vitala parametrar för de patienter som de är inloggade på. De får också information om alarmerande värden och kan snabbt sätta in rätt åtgärder. Så är tanken att glasögonen ska fungera när de är i full funktion och sjuksköterskan Mikael Aspegren ser klara fördelar, inte minst för att minska stressen och risken att missa viktig information.

Täta komfortrundor ger snabba resultat

När den akuta ortopedavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund införde regelbundna komfortrundor för alla patienter sjönk antalet fall med 45 procent och antalet trycksår med 65 procent det första året. – Det här kostar inget, kräver ingen ny teknik och handlar bara om små förändringar i arbetssättet. Ändå får man fantastiska resultat på kort tid, säger enhetschef Camilla Andersson.

Värdig död på IVA

Det behövs riktlinjer för omvårdnad i livets slutskede på en intensivvårdsavdelning, IVA. – För ett värdigt avsked bör omvårdnadsbehoven ha mer inflytande i den högteknologiska miljön på IVA, säger Isabell Fridh sjuksköterska och forskare vid Högskolan i Borås.

KRÖNIKA

Empati och medlidande

Det är dags att ta tag i professionsfrågan om empati och medlidande i utbildningar och i vårdutveckling då det kan vara en nyckelfråga för sjuksköterskors hälsa och välbefinnande.

Klicka här för att läsa hela krönika nr 1 / 2016

omslag nr 1 2016

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar