Krönika

Välkommen till sjuksköterskeyrket

Välkomna! Ni alla som sökt er till sjuksköterskeprogrammet och vill bli sjuksköterskor. Det arbete ni har valt kan beskrivas som ett arbete fullt av mänskliga möten. Ni kommer att ha möten med patienter, skadade och gråtande, sovande eller vakna och med anhöriga som är glada eller ledsna, hoppfulla eller översiggivna.

Ni kommer att ha möten med personal och chefer, med personal på sjukhus, i kommunen och i primärvården. I alla dessa möten är det upplevelsen av tillit som avgör hur mötet ska utveckla sig. Tilliten är involverad i alla mänskliga möten och kan beskrivas som tillit till sig själv, tillit till den andre och tillit till systemet. Tillit är en grundhållning som växer fram genom livet och den odlas genom respekt, acceptans, förtroende och pålitlighet.

Trots att det finns en otrolig glädje i att gå till arbetet som sjuksköterska kan det kännas tufft och svårt. Den närmaste tiden i utbildningen kommer att vara särskilt svår eftersom det kommer att vara många ”första gången”. Första gången ni har ansvar för en annan persons väl och ve, första gången ni ska informera om omvårdnadsåtgärder, läkemedel och behandling eller om hur en undersökning ska genomföras.

Längre fram i utbildningen kanske det handlar om första gången ni möter en mycket svårt sjuk person i er egen ålder, eller till och med att en person avlider medan ni vårdar. Alla dessa ”första gången” kommer att kräva mod och det kommer att gå över. Ni kommer att skaffa er trygghet, erfarenhet, kunskap och rutiner. Rutiner kan vara bra att ha, de kan öka tryggheten i en kaotisk situation men låt inte rutinerna ta makten över er nyfikenhet, kreativitet och förändringsvilja.

Den grekiska omvårdnadsfilosofen Vasiliki Lanara skriver att den vetenskapliga omvårdnadskunskapen måste balanseras med personligt engagemang och filosofi. Lanara publicerade sin omvårdnadsfilosofi ”Heroism as a nursing value” år 1981. Hero betyder hjälte och Lanara beskriver heroismen i omvårdnadens vardag som att känna ansvar, visa respekt för mänsklig värdighet, visa uppoffring, tro och kärlek. Enligt Lanara krävs det mod att kunna stå vid patientens sida och det krävs mod att kunna hjälpa patienter och anhöriga att uppleva mening. Hon skriver också att sjuksköterskan, och vårdaren, är fri och ansvarig för sina handlingar och att hen därför måste övervinna varje känsla av maktlöshet.

Sjuksköterskans uppgift är att se människan i patienten och att skydda människans värdighet. Viljan att respektera en annan människas värdighet handlar om, oavsett yttre omständigheter, att bemöta personen med full respekt för hennes absoluta värde och hennes sätt att skapa ett meningsfullt liv på sina egna villkor, så länge det inte kränker andra.

Denna vilja till respekt innefattar även respekt för personens rätt till sina upplevelser. I samtal och möten med patienter och anhöriga handlar det därför inte enbart om att utbyta information utan också om att visa omtanke om den andra. Filosofen Levinas skriver om detta så här: ”När jag har sett ditt ansikte, bär jag ansvar för vår relation”. Det professionella ansvaret innebär därför att se människan och att se hennes ansikte.

Precis som ni redan vet så innehåller sjuksköterskeyrket mer än svåra situationer, det är inte enbart tragik, lidande och död, även om det finns där allestädes närvarande. Arbetet innebär också en otrolig glädje och tacksamhet, över livet, över att man har ett jobb att gå till, över att känna sig nyttig, behövd och uppskattad.

Fortfarande ligger sjuksköterskeyrket högt på allmänhetens tio-i-topp lista över yrken de känner stort förtroende för och uppskattar. Ett förtroende som måste förvaltas väl. Allmänheten förväntar sig att ni har kunskap och kompetens, färdigheter och förmågor och att ni lever upp till yrkets etiska kod.

Välkommen också till din professionella organisation Svensk sjuksköterskeförening. Ett treårigt medlemskap kostar bara 100 kronor för studenter. Det är nästan gratis och väldigt bra! Anmäl dig som medlem genom att besöka vår hemsida www.swenurse.se.


Om artikeln
Av Ania Willman
Publicerad i Omvårdnadsmagasinet nr 1 2015 sid 45

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar