Ledare

Etiken säger nej till tv

En allvarligt sjuk man med svåra smärtor filmades på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han hade inte gett något samtycke, men landstinget tillät att mannens död blev kommersiell tv-underhållning. Landstinget hade gett ett tv-team tillåtelse att filma sjukhusets patienter. En dryg månad efter att mannen avlidit såg hans fru och dotter honom drabbas av akut andnöd i serien Sjukhuset. I avsnittet visas även personal som diskuterar att hans liv inte kan räddas och nämner att de kontaktat hans fru.

Mannens anhöriga stämde landstinget för kränkning och har efter flera års kamp fått rätt. Svea hovrätt slår fast att landstingets anställda vid inspelningen röjt sekretessbelagda uppgifter och gjort sig skyldiga till brott mot tystnadsplikten. Hovrätten konstaterar att anhöriga genom brottet kränkts och har rätt till skadestånd av landstinget, som är ansvarigt för sina anställda.

Händelsen på Akademiska sjukhuset är inte unik. Dokusåporna i sjukvårdsmiljö har snabbt spridit sig. Drygt hälften av Sveriges landsting har avtal med produktionsbolag där filmning av patienter i sjukvårdsmiljöer tillåts. I avtalen överlåts som regel rätten till hur inspelningarna används till tv-bolagen.

Det är betydelsefullt att hovrätten dömt Uppsala landsting och slagit vakt om patienternas rätt till sekretess. Men filmning av akut sjuka personer är långt ifrån enbart en juridisk fråga utan gäller framförallt grundläggande etiska värden i vården. Det är inte etiskt försvarbart att filma svårt sjuka eller döende personer som vårdas på sjukhus eller i hemmet.

Justitiekanslern har utrett brott mot tystnadsplikten vid filmning på sjukhus. Kanslern drar slutsatsen att det är tveksamt om det alls är möjligt för patienter att ge samtycke till filmning i förväg när det gäller akuta insatser eller operationer.

Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har gemensamt uttalat att patienter i akuta situationer är i ett särskilt sårbart läge. Patienter kan vara så påverkade av sitt sjukdomstillstånd att de inte alltid kan vara införstådda med vad frågan om att delta i en tv-inspelning får för följder. Det innebär att det är svårt att uppfylla principen att patienten alltid ska informeras om potentiella risker med ett deltagande.

Då det är tv-bolag som äger rätten till det inspelade materialet har patienten inga garantier för att inspelningen inte sänds om patienten önskar återkalla ett tidigare medgivande. De etiska råden anser att patientens integritet därmed hotas på ett oacceptabelt sätt. Patienter kan också uppleva sig vara under press då de tillfrågas i en beroendesituation gentemot vården, där det kan vara svårt att värdera samtyckets räckvidd.

De etiska råden menar också att personal och studerande riskerar att hamna i situationer där professionernas etiska regler och juridiskt bindande sekretessregler kan komma i konflikt med arbetsgivarnas önskemål om att de ska delta i tv-inspelningar.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer i de etiska rådens uppmaning till samtliga läkare och sjuksköterskor att inte delta i tv-program som i dokumentär form spelar in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Det är hög tid för landstings- och sjukhusledningar att sluta tillåta tv-inspelningar av personer som är akut- eller svårt sjuka.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar