Föreningsstämman 2021

Den 16 juni var det så åter dags för Svensk sjuksköterskeförenings Föreningsstämma. Denna gång genomfördes evenemanget digitalt.

Logga 2021

Mötesordförande under dagen var Åsa Andersson, sekreterare Anette Danielsson och Deborah Bohlin. Sektioner och nätverk medverkade genom sin utsedda ledamot och suppleant och enskilda medlemmar representerades genom lottning.

Efter att Svensk sjuksköterskeförenings styrelseordförande Ami Hommel startat dagen följde en genomgång av verksamhetsåret. Genom röstning godkändes verksamhetsberättelsen, årsredovisning och revisionsberättelsen.

Nomineringar och flera nya styrelseledamöter

Det var många personer som nominerats till de olika befattningarna i styrelsen i år och valberedningen hade före stämman genomfört ett gediget arbete och gjort ett urval av nya förslag av personer till styrelsen. Efter omröstningar utsågs:

Ny ordförande för Svensk sjuksköterskeförening: Oili Dahl (2 år), tidigare vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening och fortsatt även leg. sjuksköterska, med. dr, utbildningschef, omvårdnad, PMI Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.

Oili Dahl

Ny vice ordförande Åsa Engström (4 år), tidigare styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening. Förutom att Åsa nu är ny vice ordförande är hon även fortsatt leg. sjuksköterska, professor, ämnesföreträdare och utbildningsledare för specialistsjuksköterskor vid Luleå tekniska universitet.

Åsa Engström

Ledamöter: Karin Bölenius (4 år), Lilas Ali (4 år), Elisabeth Carlson (4 år), Magnus Flodberg (4 år) utsågs också. Det gjorde även Ramona Schenell (2 år).

Revisorer förblir de samma som föregående år, nämligen Elisabeth Welin och Janeth Leksell.

Utbildningsstrategin reviderad

Styrelsen hade inför årets stämma valt att revidera Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för utbildningsfrågor. Samhället står inför stora utmaningar, både globalt och nationellt. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar dessutom världens länder att satsa på sjuksköterskor och menar att de utgör hälso- och sjukvårdens ryggrad. Genom att möjliggöra för sjuksköterskor att bidra i hälsoarbetet, i hälso- och sjukvårdspolitiken och investera i sjuksköterskors utbildning kan sjukvårdsystemet stärkas. En satsning på sjuksköterskor ska ses som en investering, inte en kostnad.

Lärosäten i Sverige behöver utbilda sjuksköterskor med hög kompetens som står upp för omvårdnad.
Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se) Länk till annan webbplats.

Strategi för utbildningsfrågor

Flera avgående ledamöter i styrelsen

Avgående ordföranden Ami Hommel tackade sedan för sig och berättade om sitt arbete och sina tankar kring Svensk sjuksköterskeförening. Därefter följde avtackningen av ordföranden och avgående ledamöter Per Enarsson och Marit Silén, som också gav reflektioner över sina insatser i föreningen.

Dagen avslutades av nya ordföranden Oili Dahl som tackade för förtroendet och sammanfattade föreningens uppdrag framöver.

Uttalande

Svensk sjuksköterskeförening brukar vid slutet av dagen för Föreningsstämman ge ett uttalande till media och allmänheten, vilket även skedde i år:

Bortprioriterad omvårdnad är livsfarligt

Pandemin har visat på allvarliga konsekvenser av att omvårdnad prioriterats bort inom såväl den sjukhusanslutna vården som kommunal hälso- och sjukvård. Förebyggande omvårdnadsåtgärder som prioriterats bort har lett till allvarliga vårdrelaterade skador såsom infektioner och trycksår. För de personer som drabbats kan skadorna leda till svåra men och även i värsta fall till död.

Brist på kompetens i en ansträngd arbetssituation leder till att omvårdnad prioriterats bort.

Vi befinner oss i en postcovidperiod med många utmaningar, med ett stort behov av återhämtning med samtidig akut kompetensbrist. En kompetensbrist som inte kan lösas utan sjuksköterskor. Utebliven omvårdnad drabbar människor i behov av vård. Sjuksköterskor är inte utbytbara i hälso- och sjukvården.

En god och säker omvårdnad kräver kraftfulla åtgärder:

  • andelen legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är tillräcklig för att säkerställa relevant kompetens så att omvårdnad kan planeras och utföras på ett patientsäkert sätt

  • sjuksköterskans kompetens för att arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ska beaktas

  • att chefer och ledare på alla beslutsnivåer har den omvårdnadskompetens som krävs för att skapa rätt förutsättningar att prioritera patienternas omvårdnadsbehov

  • nationellt reglerad fortbildning

  • stärka och värna om sjuksköterskans hälsa för ett hållbart arbetsliv

Tack

Som sista punkt i redogörelsen av Föreningsstämman 2021 är det på sin plats att tacka valberedningen, styrelsen och övriga medverkande för gott arbete inför och under dagen. Tack för i år allihop!

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.