Specialistsjuksköterskor som omvårdnadskonsult inom kirurgisk vård

Adina Noghi, avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och Kaisa Sörensen, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård arbetar båda på Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. I sina tjänster har de ett uppdrag att arbeta som konsultsjuksköterska för utlokaliserade kirurgiska patienter för att med sin kompetens bidra till en god och säker vård.

Berätta kort om ert arbetssätt och vad det går ut på:

För närvarande är vi tre stycken konsultsjuksköterskor på kirurgiska kliniken som utöver våra ordinarie yrkesroll och arbetsuppgifter roterar som konsultsjuksköterska. Som konsultsjuksköterska utgår vi från en telefon där vi är tillgängliga vardagar dagtid. Personal från andra avdelningar har möjlighet att kontakta oss för reflektion och råd kring vården av kirurgiska patienter. Vi genomför både telefonkonsultation och bedsidebesök.

Syftet är att ge våra utlokaliserade kirurgiska patienter en säkrare vård och att vara ett stöd för personal som ansvarar för dessa patienter. Som specialistsjuksköterskor i kirurgiska vård kan vi initiera, rekommendera och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsåtgärder för dessa patienter. Exempel på åtgärder är pre- och postoperativ information, förberedelser inför endoskopiska undersökningar, dränage- och sondomvårdnad, såromläggningar, stomivård, utskrivningsinformation och informationsmaterial.

Hur uppstod idén och vem startade den?

Tanken på konsultsjuksköterska har funnits länge på kirurgiska kliniken men i andra former som inte har fungerat. Utlokaliserade kirurgiska patienter har funnits i många år och vi märkte att behovet av information och undervisning om kirurgisk vård från andra avdelningar ökade. Vi var från början fem specialistsjuksköterskor som startade upp ett projekt hösten 2019 som sedan blivit permanent.

Vilken respons får ni från patienterna?

Rollen som konsultsjuksköterska är kanske inte alltid tydliggjord för patienterna men vid ett bedsidebesök förstår de att vi bidrar med kompetens vilket alltid tas väl emot. Däremot tar vi emot mycket positiv respons från personal – både omvårdnadspersonal och läkare – som ansvarar för patienterna.

Vilken betydelse tror nu att detta har för patientsäkerhet och vårdkvalitet?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2019 en nationell tillsyn av patientsäkerhet för utlokaliserade patienter. De såg bland annat en ökad risk för försämrad vårdkvalitet, förhöjd risk för felmedicinering, försenad behandling och medicinering, samt brister i informationsöverföring och kommunikation. De åtgärder som vi som konsultsjuksköterskor kan genomföra gör att förutsättningarna för en säkrare vård ökar för dessa patienter.

Har ni utvärderat arbetssättet och i så fall hur och med vilket resultat?

Den utvärderingen som har gjorts är sammanställning av antalet och vilken sorts konsultationer som gjordes under projektets gång samt vilka avdelningar som har använt sig av oss. Projektet varade under 7 månader och under den tiden genomfördes 77 konsultationer fördelat på 20 avdelning. De flesta var bedsidekonsultationer. Vår ambition är även att utvärdera hur personal som varit i kontakt och använt sig av oss upplever vår funktion och roll.

Har ni några tips till kollegor runt om i Sverige som skulle vilja starta något liknande?

En stor utmaning har varit att nå ut med information på sjukhuset om att rollen finns och hur man tar kontakt med oss. Vi har behövt informera upprepade gånger och även använt oss av sjukhusets kommunikationsavdelning för att nå ut. Det är viktigt med stöd från chefer och ledning för att få igång ett projekt och kunna avsätta tid. Vi som har varit och är konsultsjuksköterskor har hela tiden haft ett bra samarbete mellan oss med tydlig kommunikation där vi har kunnat stödja varandra.

Kontaktuppgifter:

Adina Noghi Adina.Noghi@skane.se

Kaisa Sörensen Kaisa.Sorensen@skane.se

Senast publicerad: