Patientsäkerhetsveckan

17 september är utsedd av världshälsoorganisationen WHO till World patient safety day. 2020 genomförde Svensk sjuksköterskeförening under september den första fokusveckan på säker vård.

Årets tema är ”Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety!” och belyser vikten av en säker arbetsmiljö för personal inom hälso-och sjukvård och dess betydelse för patientsäkerheten. Säkerhet och arbetsmiljö för hälso-och sjukvårdspersonal har blivit uppmärksammat till följd av covidpandemin, men har på många arbetsplatser varit bristfälliga redan innan. För att förbättra säkerheten för både patienter och personal i alla delar av hälso-och sjukvården krävs kompetenta beslutsfattare och chefer som kan genomföra förändringar.

Vi på Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammade den internationella patientsäkerhetsdagen och vikten av säker vård under en hel vecka, 17-23 september. Detta kunde ni ta kunna ta del av framförallt på hemsidan och via våra sociala medier.

Säker vård- en av kärnkompetenserna

Säker vård är en av kärnkompetenserna som är gemensamma för hälso-och sjukvårdens professioner och innebär kunskap om risker i vården samt att arbeta på ett sådant sätt att riskerna minimeras.
Varje år drabbas fler än 100 000 patienter i Sverige av vårdskador, dvs skador som kunnat undvikas om korrekta åtgärder hade vidtagits av hälso- och sjukvården. Vårdskadornas allvarlighetsgrad varierar, men innebär för flertalet patienter ett ökat lidande och förlängd vårdtid och för en stor del bestående men. Studier visar att drygt 1200 patienter avlider till följd av sin vårdskada varje år inom somatisk slutenvård. Inom öppenvård och psykiatrisk vård är antalet dödsfall relaterat till vårdskador inte känt i nuläget.

vektor sjuksköterskeutrustning

Omvårdnadskompetens och säker vård

Sjuksköterskor har en avgörande betydelse för en säker vård; forskning både från Sverige och internationellt visar tydliga kopplingar mellan sjuksköterskors arbetsmiljö, säker vård och utfall för patienterna. Sjuksköterskors bedömning av patientsäkerhet och vårdkvalitet korrelerar väl med risken för morbiditet och mortalitet hos patienterna. Även betydelsen av sjuksköterskans omvårdnadskompetens för säker vård är undersökt. Resultaten visar bland annat att en större andel sjuksköterskor som deltar i patientnära vård ger färre komplikationer och att fler sjuksköterskor med hög kompetens ger färre vårddagar, lägre dödlighet och lägre kostnader.

Den internationella sjuksköterskeföreningen ICN (International Council of Nurses) understryker sjuksköterskans professionella ansvar för säker omvårdnad, vilket bl.a. innebär att göra riskbedömningar, vidta förebyggande åtgärder och sträva efter att omvårdnadsåtgärderna är kunskapsbaserade.

 

Nationell handlingsplan för säker vård

Socialstyrelsens nationella handlingsplan ”Agera för säker vård” publicerades tidigare i år och är ett strategiskt stöd för regioner. Svensk sjuksköterskeförening var en av flera professionsföreningar som deltog i arbetet när handlingsplanen utarbetades. Visionen är ”God och säker vård – överallt och alltid”. Här kan du läsa handlingsplanen i både kort och komplett version.

Omslag Agera för säker vård

Patientsäkerhetsarbete i sektioner och nätverk

Våra sektioner och nätverk fick en inbjudan att dela med sig av patientsäkerhetsarbete- och projekt som de varit delaktiga i. Här kan ni läsa deras bidrag:
Sektioner och nätverk

vektor av läkemedelsväska
logotyp patientsäkerhetsdagen

Kontakt

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor
e-post:
sandra.mansson@swenurse.se
telefon:
08-412 24 23

Senast publicerad: