Patientsäkerhetsveckan

17 september är utsedd av världshälsoorganisationen WHO till World patient safety day- Internationella patientsäkerhetsdagen. Med anledning av detta genomför vi en digital fokusvecka
17-23/9 där vi belyser sjuksköterskors betydelse för säker vård.

Internationella patientsäkerhetsdagen

Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”.

Det internationella temat 2021 är ” “Safe maternal and newborn care” och riktar sig mot åtgärder för att minska riskerna för kvinnor och nyfödda barn under graviditet och förlossning, detta kan ni läsa mer om här: World Patient Safety Day 2021. Länk till annan webbplats.

2019 var temat ”Patient Safety: a global health priority” och 2020 ” Health Worker Safety, A Priority for Patient Safety” .

Syftet är att med Svensk sjuksköterskeförenings Patientsäkerhetsvecka är att uppmärksamma patientsäkerhet, väcka intresse och nyfikenhet.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar med patientsäkerhet bland annat genom att ingå i nationella nätverk, bedriva påverkansarbete och bidra med kunskap i form av bland annat publikationer.

Säker vård- en av kärnkompetenserna

För att skapa hög patientsäkerhet och bättre vårdkvalitet krävs flera kompetenser som är gemensamma för alla vårdprofessioner – kärnkompetenser. Förutom kärnkompetensen säker vård i sig, utgörs de av personcentrerad vård, teamarbete, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och informatik. Säker vård innebär kunskap om risker i vården samt att arbeta på ett sådant sätt att riskerna minimeras. Detta kräver samarbete med andra professioner och med patienter och närstående. Läs gärna mer i publikationen Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner | Svensk sjuksköterskeförening. Länk till annan webbplats.

Vårdskador

Återkommande granskningar av hälso-och sjukvårdens resultat görs för att utvärdera den givna vården och identifiera förbättringsområden. En av dessa återkommande granskningar avser vårdskador i såväl somatisk som psykiatrisk vård. Vårdskador definieras som undvikbara skador, det vill säga hade kunnat undvikas om korrekta åtgärder hade vidtagits av hälso- och sjukvården.

Allvarlighetsgraden för vårdskador varierar, men innebär för flertalet patienter ett ökat lidande, förlängd vårdtid och för en stor andel bestående men.
Årligen drabbas fler än 100 000 patienter inom sluten somatisk vård i Sverige av vårdskador, drygt 1200 patienter avlider till följd av sin vårdskada. Kartläggningar av patientsäkerhetsfrågor i hemsjukvård och allmänspyskiatrisk vård talar för att vårdskador förekommer i liknande omfattning som inom den somatiska sjukhusvården.

Riskområden för vårdskador

Tack vare de kartläggningar som gjorts av vårdskador har ett antal riskområden identifierats. Dessa kan skilja sig något åt beroende på verksamhet och innefattar exempelvis fall, vårdrelaterade infektioner (VRI) och överfylld urinblåsa.

Riksföreningen för operationssjukvårds podd "Din operation" tar i olika avsnitt upp flera av dessa riskområden och vilka åtgärder som kan vidtas av patient och vårdteam för att förebygga dem:

Din operation - Dubbeldusch! – Din operation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din operation - Har du kissat? – Din operation   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din operation - Check på det! – Din operation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fallförebyggande insatser för äldre går att läsa om här: Förebygga fallskador - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den kostnadsfria webbutbildningen VRI-Smart®  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är tillgänglig för alla och syftar till att med ökad kunskap minska antalet vårdrelaterade infektioner. Utbildningen består bland annat av en faktadel, ett stort antal fallstudier samt kunskapsfrågor.

vektor sjuksköterskeutrustning

Omvårdnadskompetens och säker vård

Den internationella sjuksköterskeföreningen ICN (International Council of Nurses) understryker sjuksköterskans professionella ansvar för säker omvårdnad, vilket bl.a. innebär att göra riskbedömningar, vidta förebyggande åtgärder och sträva efter att omvårdnadsåtgärderna är kunskapsbaserade.

Sjuksköterskor har en avgörande betydelse för en säker vård; forskning både från Sverige och internationellt visar tydliga kopplingar mellan sjuksköterskors arbetsmiljö, säker vård och utfall för patienterna. Sjuksköterskors bedömning av patientsäkerhet och vårdkvalitet korrelerar väl med risken för morbiditet och mortalitet hos patienterna. Även betydelsen av sjuksköterskans omvårdnadskompetens för säker vård är undersökt. Resultaten visar bland annat att en större andel sjuksköterskor i patientnära vård ger färre komplikationer och att fler sjuksköterskor med hög kompetens ger färre vårddagar, lägre dödlighet och lägre vårdkostnader.

I denna film diskuterar Sveriges Chief nurse officer och tre chefsjuksköterskor betydelsen av sjuksköterskors kompetens för en god och säker vård: Samtal om omvårdnadens betydelse för en god och säker vård. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om Adina och Kaisas viktiga uppdrag som omvårdnadskonsulter för att på så sätt stärka patientsäkerhet och vårdkvalitet: Specialistsjuksköterskor som omvårdnadskonsulter inom kirurgisk vård

Adina Noghi

Kaisa Sörensen

Inom den kommunala hälso- och sjukvården kan sjuksköterskor förbättra patientsäkerheten genom sin kompetens, ledarskap och samverkan i vårdteamen. Läs My Saksbergs tankar kring detta. My är legitimerad sjuksköterska med en lång erfarenhet som sjuksköterska och chef inom kommunal hälso- och sjukvård.


My Eklund Saksberg

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

För att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador måste chefer och medarebetare i hälso- och sjukvården arbeta förebyggande, det kan till exempel vara att analysera risker, utreda händelser och utveckla arbetssätt.

Att använda indikatorer i kvalitetsregister kan vara en del av det systematiska patientsäkerhetsarbetet, till exempel PrimärvårdsKvalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Senior alert. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om hur specialistsjuksköterskorna Esmat och Hanna arbetar med händelseanalyser på Karolinska universitetssjukhuset: Sjuksköterskans roll i systematiskt patientsäkerhetsarbete- händelseanalyser

Hanna Lewén

Esmat Esmail Zadeh

Ledarskap och säkerhetskultur

Ledarskap och patientsäkerhetskultur har en avgörande betydelse för säker vård. Chefer och ledare på alla nivåer kan skapa förutsättningar för ett systematiskt förbättrings- och patientsäkerhetsarbete genom att vara förebilder, bidra till att skapa psykologisk trygghet, inhämta information om verksamhetens resultat och att ta ansvar för att adekvata åtgärder genomförs och utvärderas.

Säkerhetskultur handlar bland annat om individuella förhållningssätt, attityder till varandra och gemensam uppmärksamhet på risker i hälso- och sjukvården och om organisationens och medarbetarnas föreställningar kring säkerheten. Lyssna på Podden "på djupet" om säkerhetskultur På djupet – en podd från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs om betydelsen av teamets tillit till varandra och sina chefer för att minska risken för incidenter: Health care workers’ experiences of workplace incidents that posed a risk of patient and worker injury: a critical incident technique analysis. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns instrument för att mäta och förbättra patientsäkerhetskulturen: Patientsäkerhetskultur | SKR  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patienten som medskapare av säker vård

Patienter ska i så hög utsträckning som möjligt inkluderas i att medverka till ökad patientsäkerhet. Deras erfarenheter av och insyn i hela vårdprocessen bidrar med unika perspektiv som ska tillvaratas. Här kan ni läsa mer om patienten som medskapare:

Patient involvement for improved patient safety: A qualitative study of nurses’ perceptions and experiences - Skagerström - 2017 - Nursing Open Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Determinants of patient participation for safer care: A qualitative study of physicians' experiences and perceptions - Schildmeijer - 2018 - Health Science Reports Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Can patients contribute to safer care in meetings with healthcare professionals? A cross-sectional survey of patient perceptions and beliefs | BMJ Quality & Safety Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

vektor av läkemedelsväska

Kontakt

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor
e-post:
sandra.mansson@swenurse.se
telefon:
08-412 24 23

Senast publicerad: