Etiska rådet

Här är din ingress, håll den kort.

true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
 1. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  23 november 2023 | Etiska rådet

  Hälso och sjukvård till beslutsoförmögna patienter: lagförslag

  Under de senaste decennierna har frågan om beslutsoförmögnas rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården berörts i flera utredningssammanhang. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) uppmanade regeringen år 2019 att skyndsamt ta fram ett lagförslag och överväga behovet av ytterligare utredningar. Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund gjorde detsamma 2021, och Svensk sjuksköterskeförening 2022. Men hittills har ingenting hänt.

 2. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  07 december 2022 | Etiska rådet

  Tidöavtalet strider mot vårdetiken

  Sjuksköterskornas etiska råd ser med oro på de förslag i Tidöavtalet som påverkar hälso- och sjukvården. Personer utan svenskt personnummer ska känna sig trygga när de söker hälso- och sjukvård i Sverige.

 3. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  07 februari 2022 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd ser allvarligt på att personliga perspektiv på vård- och behandlingsfrågor kommuniceras till patienter och allmänhet.

  Detta uttalande har aktualiserats av synen på vaccinationer. Svensk sjuksköterskeförening har fått frågor om vår syn på vaccins tillförlitlighet. Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskornas etiska råd vill förtydliga att när sjuksköterskor uttalar sig i media eller till patienter, ska vetenskaplighet och strävan efter objektivitet vara stark. Hälso- och sjukvårdspersonal bör undvika att uttala sig om förhållanden som ligger utanför det egna erfarenhets- och expertområdet.

 4. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  06 december 2021 | Etiska rådet

  Fler i världen behöver få tillgång till vaccin mot covid-19

  Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar den nytillträdda socialministern Lena Hallengren att skyndsamt agera för att fler i världen ska få tillgång till vaccin mot covid-19.

 5. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  04 november 2021 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor vill inte bli betraktade som hjältar

  Den globala spridningen av Coronaviruset har lärt oss många saker om hur samhället i stort fungerar i kris och om hur hälso- och sjukvårdssystemet klarar en sådan allvarlig påfrestning som en pandemi. Vi har också blivit än mer medvetna om sjuksköterskors betydelse för vårdens utförande och utfall. Det visade sig att krisberedskap i den omfattning som krävdes saknades inom hälso- och sjukvård, vilket påverkat sjuksköterskors arbetsvillkor i samband med COVID-19.

 6. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  03 juni 2020 | Etiska rådet

  Vad frågan gäller

  Detta uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa den etiska avvägningen mellan att å ena sidan använda yttrandefriheten och meddelarfriheten samt ta ansvar för att påtala missförhållanden som berör yrkesområdet, och å andra sidan riskera att sprida oro och misstro mot myndigheter, officiellt sanktionerade budskap och rekommendationer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Etik

 7. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  19 mars 2020 | Etiska rådet

  Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik vård

  Tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Förtur för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar kommer att leda till försenad eller utebliven vård för andra patienter som kan ha större vårdbehov.

  Etik

 8. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  11 mars 2020 | Etiska rådet

  Etiska reflektioner behöver ske regelbundet

  Sjuksköterskor behöver tillfällen till etisk reflektion för att stanna kvar i yrket, skriver Sjuk­sköterskornas etiska råd.

  Etik

 9. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  23 oktober 2019 | Etiska rådet

  Låt inte den etiska reflektionen tystna

  Gemensamt uttalande antaget av de nordiska sjuksköterskeorganisationernas etiska råd i samband med det nordiska etikrådsmötet i Stockholm 23-24 september 2019.

 10. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  01 april 2019 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor bör inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 11. 01 april 2019 | Etiska rådet

  Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 12. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  16 januari 2018 | Etiska rådet

  Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

 13. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  26 juni 2017 | Etiska rådet

  Rätt till vård på lika villkor

  Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tillsammans med 30 vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativets nya ställningstagande om rätt till vård på lika villkor.

 14. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  17 mars 2017 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

  Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska läkaresällskapets etikdelegation konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att sjuksköterskor och läkare medverkar till det som kan beskrivas som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

 15. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  02 november 2015 | Etiska rådet

  Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  Sjuksköterskornas etiska råd anser att Statens medicin-etiska råds (Smer) initiativ till rapporten om etiska aspekter på utvecklingen av robotar och övervakning i vården av äldre är mycket välkommen. Rapporten utgör ett betydelsefullt underlag för att uppmärksamma vilka etiska utmaningar som hälsorobotar kan innebära.

 16. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  25 november 2014 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

 17. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  25 november 2014 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

 18. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  06 oktober 2014 | Etiska rådet

  Nej till handel med organ

  I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammar organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.

 19. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  03 februari 2014 | Etiska rådet

  Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

  Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag som ger dessa rätten att spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Rätten till hur inspelningarna sedan används överlåts som regel till TV-bolagen.

 20. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  04 november 2013 | Etiska rådet

  Ta ställning i frågan om organdonation

  Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar dig att ta ställning till organdonation och göra din vilja känd. Det kan göra stor skillnad, rädda liv och eller göra livet bättre för någon. Om du inte redan tagit ställning till donation så gör det nu.

 21. Logotyp för Svensk sjuksköterskeförening

  30 september 2013 | Etiska rådet

  Migrationsministern fortsätter förneka mänskliga rättigheter i vården

  ”Ofödda barn kan inte rå för att föräldrar fattar dumma beslut” säger migrationsminister Tobias Billström i Sveriges Radios lördagsintervju den 2 juni 2012. I samma intervju förminskar Billström mänskliga rättigheter och internationella konventioner till en ”rättighetskatalog” som den svenska regeringen kan välja och vraka ur.

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.