ADVANZ PHARMA förvärvade Correvio 2020.
ADVANZ PHARMA är ett ledande läkemedelsföretag med ett strategiskt fokus på komplexa läkemedel. Vi är fast beslutna att förbättra patienternas hälsa i de 100 länder som vi är verksamma i. ADVANZ PHARMA:s erfarna team arbetar för att förbättra de viktiga läkemedel som patienterna är beroende av, öka tillgången av läkemedel samt förbättra patienternas hälsa. Med djup expertis inom infektion, endokrinologi och akut vård i hela Europa är ADVANZ PHARMA också samarbetspartnern för kommersialisering av komplexa läkemedel på sjukhus i Europa.

Om ni önskar ytterligare information kontakta:
AnnChristin Paulsson, E-mail:annchristin.paulsson@advanzpharma.com
Telefon: 070-81102000

1. Xydalba™ SmPC, 10/2020; 2. FDA Briefing Presentation. Anti-infective Drugs Advisory Committee Meeting. 31 mars 2014; 3. Dunne MW, et al. Clin Infect Dis. 2016;62:545–5; 4. Rappo, et al. J Glob Antimicrob Resist. 2019 Feb 20. pii: S2213-7165(19)30047-5; 5.Boucher HW, et al. N Engl J Med. 2014;370:2169-79; 6. Dunne MW, et al. Drug Safety. (2016) 39:147–157; 7. Nair T, et al.Infect Dis (Lond). 2018;50(1):75-76; 8. Galluzzo M, et al. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2018;14(2):197-206; 9. Keyloun K, et al. J Med Econ. 2019 Jul;22(7):652-661; 10. Marcellusi, et al. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2019 Feb 4:1-19.

Xydalba™ Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg ATC-kod J01XA04 Rx, EF

Indikation Xydalba är avsett för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Kontraindikationer Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av de hjälpämnen som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen. Dosering Rekommenderad dos av dalbavancin till vuxna patienter med ABSSSI är 1 500 mg administrerat som en enstaka infusion eller som 1 000 mg följt av 500 mg en vecka senare. Administreringssätt Xydalba måste rekonstitueras och spädas ytterligare före administrering som intravenös infusion under en 30-minuters-period. Anvisningar om rekonstituering och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering. Varningar och försiktighet Dalbavancin ska administreras med försiktighet till patienter med känd överkänslighet för andra glykopeptider eftersom korsöverkänslighet kan förekomma. Om en allergisk reaktion mot Xydalba uppstår bör behandlingen avbrytas och lämplig behandling för allergisk reaktion påbörjas. Xydalba rekommenderas inte under graviditet, såvida inte den potentiella förväntade nyttan tydligt överväger den potentiella risken för fostret. Förpackningsinformation Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 500 mg. Vitt till blekgult pulver. 500 milligram injektionsflaska. Innehavare av godkännande av försäljning Allergan Pharmaceuticals International Ltd., Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, D17 E400, Irland. Produktresumé 10/2020.

För fullständig information hänvisas till FASS.se

Vid medicinska frågor kontakta: medicalinformation@advanzpharma.com eller Tel. 08 408 38440.

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.