Lena Kroik

Lena Kroik
leg sjuksköterska, MedDr
Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten
lena.kroik@regionvasterbotten.se

Samer och livets slut – Kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård

Lena Kroik är född och uppvuxen i en renskötarfamilj och har arbetat i glesbygd hela sitt yrkesverksamma liv. Tidigt utbildade hon sig till distriktssjuksköterska och är sedan 2012 anställd vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Region Västerbotten. På Sjuksköterskedagarna presenterar Lena delar av sin forskning som handlar om kulturella uttryck i anslutning till döende, död och sorg bland samer. Det finns kunskapsluckor när det gäller samernas hälsosituation generellt i Sverige idag. I takt med en åldrande befolkning stegras behov av stödjande insatser vid vård i livets slut. Hon kommer att förmedla kunskap från intervjuer, fokusgrupper och s.k go-alongs, gjorda tillsammans med samer med bl.a. urfolksmetod. Resultaten pekar mot behov av trygghet i livets slut som en utökad familj, traditionell mat, kulturella uttryck samt de samiska språken. Kulturell ödmjukhet, tillsammans med en förståelse av ett samiskt dödssystem där en brobyggarfunktion ingår, bidrar till en kulturellt trygg vård för samer i livets slut.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.