Åsa Witkowski

Åsa Witkowski
enhetschef

Nationellt centrum, Uppsala universitet
asa.witkowski@nck.uu.se

Nationellt centrum för kvinnofrid: Vad gör du som sjuksköterska för att upptäcka och stödja?

Våld utgör ett allvarligt hot mot kvinnors liv och säkerhet såväl i Sverige som i övriga världen. Att vara utsatt för våld – psykiskt, fysiskt, sexuellt – eller hot om våld påverkar hälsa och livskvalitet på ett genomgripande sätt. Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våld mot kvinnor och att ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. Genom att ställa frågan om våldsutsatthet visar vården att det finns kompetens och vilja att ge stöd och hjälp. Våldsutsattheten lyfts då fram som ett folkhälsoproblem, vilket kan leda till en attitydförändring och större öppenhet. Att ha kunskap om våld kan bidar till ett professionellt omhändertagande. Kunskapen ger en beredskap och ökar tryggheten i mötet med den våldsutsatta kvinnan. Studier har visat att frågan om våld ställs till fler patienter om det finns rutiner för att hantera svaret och ta hand om den våldsutsatta.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.