Andra advent och kanske möjlighet till lite återhämtning och reflektion? Det passar bra eftersom det i dagens lucka handlar om etik, en av Svensk sjuksköterskeförenings grundpelare.
Vi vill bidra till en kontinuerlig dialog om vad ett etiskt förhållningssätt innebär och ge dig redskap för etisk reflektion på arbetsplatsen eller i din utbildning.
Vi har därför tagit fram ett flertal publikationer i ämnet till exempel Värdegrund för omvårdnad och Kollegialitet för god omvårdnad- ett reflektionsunderlag.
Du som sjuksköterska har ett ansvar för ditt eget handlande, vårdens kvalitet och att de personer du vårdar får bästa möjliga omvårdnad och som din förening vill vi stödja dig i det arbetet.

Föreningen ansvarar för ICN:s etiska kod för sjuksköterskor i Sverige och uppmuntrar till att sprida och använda koden i verksamheter och utbildningar då den är basen för vårt arbete.

Vi vill rikta extra uppmärksamhet mot den påfrestning som pandemin innebär och har tagit fram ett etikkort i pandemitid som vi vill ska inge hopp och mod i denna svåra situation.
Kortet tar upp aspekter på stöd och vikten av din egen återhämtning: gör något på fritiden som ger dig glädje och fyller på dina krafter och vila när du kan.

Ta hand om dig!

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

Värdegrund för omvårdnad

Kollegialitet för god omvårdnad

Etikkort i pandemitid